Oppimateriaali

PERUSTEET:
SYVENTÄVÄT OSIOT:
ESIMERKKIKOHTEITA:

Metsänomistajan arvot ja tavoitteet

Metsänomistajilla on metsiensä käyttöön monenlaisia tavoitteita ja odotuksia, joita sovitellaan yhteen metsien käyttöä koskevissa päätöksissä ja suunnitelmissa. Metsäneuvontatilanteessa tulee kuvata ymmärrettävällä ja luotettavalla tavalla eri käsittelyvaihtoehtojen tuottamia hyötyjä ja haittoja sekä valintoihin liittyviä vaihtoehtoiskustannuksia. Metsien käsittelyyn tarvitaan lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta, jotta useammalla metsänomistajalla olisi mahdollisuus valita omiin tavoitteisiinsa ja tarpeisiinsa nykyistä paremmin sopiva metsänkasvatus ja -käsittelymenetelmä.

Olennaista metsäneuvontatilanteessa on selvittää 1) metsänomistajan tavoitteet, 2) tavoitteiden painotukset toisiinsa nähden, 3) paikkaan sidotut tavoitteet ja rajoitteet sekä 3) Aika, jolloin tavoitteiden pitäisi toteutua. Metsänomistaja voi tarkastella metsiään monella tasolla: koko metsäomaisuuttaan, erillisiä metsäkiinteistöjä, niiden käsittelyalueita, metsikkötasoa tai jopa yksittäisiä maastonkohtia. Valintoja metsänkasvatuksen osalta tehdään eri mittakaavoissa. [3]

Puuntuotantoon liittyvät taloudelliset tavoitteet voivat olla hyvin erilaisia. Yksi painottaa nopeita tuloja, toinen tasaista tuottoa, kolmas metsäomaisuuden arvon säilymistä ja neljättä kiinnostavat metsän muut kuin taloudelliset arvot. Myös metsänomistajien riskinottohalukkuus vaihtelee. Kaikki nämä johtavat erilaiseen metsänkäsittelyyn.

Taloudellista kannattavuutta tarkastellaan tyypillisesti nettotulojen nykyarvolla, joka yleensä huomioi yleensä puuntuotannon tulot ja menot. Metsänomistajan tavoitteisiin voi kuitenkin liittyä myös muita taloudellisia merkityksiä, jotka kilpailevat puuntuotannon kanssa. Esimerkiksi eheä maisema voi olla ratkaisevan tärkeää luontomatkailulle. Myös suorat taloudelliset hyödyt voivat tulla monista lähteistä. Puuntuotannon lisäksi mm. luontoarvojen suojelusta voidaan maksaa metsänomistajalle korvausta, ja on mahdollista, että lähitulevaisuudessa myös hiilensidonnasta maksetaan samaan tapaan.

Kaikki metsän tuottamat hyödyt eivät ole mitattavissa rahassa. Sellaiset hyödyt voivat olla metsänomistajalle jopa tärkeämpiä kuin puuntuotannon arvo. Nämä arvot on erittäin tärkeää tunnistaa ja tuoda esiin ennen toimenpiteiden suunnittelua.

Mitä omistaja metsästä haluaa?

Haluaako metsänomistaja metsästään

Onko omistaja valmis vähentämään hakkuutuloja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
Onko metsänomistajalla erityistoiveita tietyn kuvion tai osa-alueen suhteen, kuten

Metsänomistajille on myös tarjolla erilaisia työkaluja, joiden avulla ymmärtää eri metsänkäsittelytapojen vaikutuksia. Esimerkiksi avoimeen metsävaratietoon perustuvalla Silvan metsälaskurilla voi ilmaiseksi vertailla, miten oman metsän käsittely jatkuvapeitteisenä tai jaksollisena vaikuttaisi ravinnepäästöihin, hiilivarastoon ja kannattavuuteen.


[1] Tapion metsänhoidon suositukset

[2] Keto-Tokoi P., Koivula M., Kuuluvainen T., Lindberg H., Punttila P., Shorohova E., Vanha-Majamaa I. (2021). Säästöpuumetsätaloudella monimuotoisuutta talousmetsiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10541.