Oppimateriaali

PERUSTEET:
SYVENTÄVÄT OSIOT:
ESIMERKKIKOHTEITA:

3. Ylöjärvi, Pirkanmaa

Metsikössä tehtiin yläharvennus v. 2010. Hakkuun tavoitteena oli käsitellä metsikkö taloudellisesti optimaalisella tavalla. Puuston pohjapinta-ala laskettiin hakkuussa lakirajalle (joka vuonna 2010 oli ppa 15, nykyään ppa 10). Vuonna 2022 kaikilla kuvioilla on varttunut hakkuukypsä metsä. Metsä halutaan pitää jatkuvan kasvatuksen kohteena. Ajatuksena on tulevaisuudessa käsitellä metsää kuusipainotteisilla yläharvennuksilla vielä 2–3 kertaa.

Hakkuu toteutettiin kolmella eri kuviolla.

Kuvio 1.

Metsätyyppi/turvekangastyyppi: Ruohoturvekangas

Kuvion koko: 1,16 ha

Kuvaus: Kuusivaltainen varttunut metsä. Paikoitellen koivua ja mäntyä. Puuston koon kannalta poimintahakkuu/yläharvennus olisi mahdollista.  Kuviolla oli havaittavissa selvää pienaukkoisuutta. Aukkoihin syntynyt runsaasti kuusen ja koivun taimia, joista suurin osa on koivua. Kuusentaimia esiintyy kuviolla myös aukkojen välialueilla. Taimien iässä ja koossa on suurta vaihtelua, pieniä ja nuoria taimia on eniten. Kaiken kaikkiaan alikasvosta on runsaasti ja sitä esiintyy koko kuviolla.

Käsittelyhistoria: Yläharvennus vuonna 2010. Puuston pohjapinta ala laskettu lakirajalle. (Lakiraja Etelä-Suomen tuoreilla ja sitä ravinteikkaammilla kankailla ppa 10 ja mustikka- ja sitä ravinteikkaammilla turvekankailla ppa 8.) Koivua jouduttiin jättämään liikaa pohjapinta-alan vuoksi.

Puustotiedot:

Kuvio 1.

Kuvio 2

Metsätyyppi: Mustikkatyyppi (MT)

Kuvion koko: 0,66 ha

Kuvaus: kuusivaltainen,varttunut metsä. Kuviolla esiintyi myös vähän järeitä koivuja. Kokonsa puolestavalmis poimintahakkuuseen/yläharvennukseen. Kuvio sijaitsee rinteessä. Rinteenalareunalla taimia esiintyi runsaammin.

Käsittelyhistoria: Yläharvennus vuonna 2010. Puuston pohjapinta ala laskettu lakirajalle.

Puustotiedot:

Kuvio 2

Kuvio 3.

Metsätyyppi: Ruohoturvekangas

Kuvion koko: 1,7 ha

Kuvaus: Kuusivaltainen, varttunut metsä. Puustoltaan tiheämpi kuin kuviot 1 ja 2. Puusto on pienempää kuin kuviolla 2, mutta myös hakkuukypsää. Paikoin todella tiheä kuusi alikasvos. Paikoin alikasvosta taas ei ollut juuri ollenkaan. Kuviolla esiintyi myös siellä täällä tiheitä sirkkataimien ryppäitä. Kuvion pellon puoleisessa läntisessä nurkassa esiintyi haapoja ja runsaasti lehtipuuta.

Käsittelyhistoria: Yläharvennus. Puuston pohjapinta ala laskettu lakirajalle.

Puustotiedot:

Kuvio 3.
Kuvio 3.

Mittaustiedot ennen hakkuuta (koko alue)

Hakkuukertymä

Taulukko 1. Koko alueen (3 kuviota) hakkuukertymä tavaralajeittain ja keskijäreys