Oppimateriaali

PERUSTEET:
SYVENTÄVÄT OSIOT:
ESIMERKKIKOHTEITA:

4. Tuore kangas, Pohjois-Pohjanmaa

Kohde on Vaalassa, Pohjois-Pohjanmaalla. Tuore kangas, eri-ikäisrakenteinen sekametsä. Puusto on pääasiassa mäntyä, seassa joitain kuusia ja lehtipuita. Kuvio on kooltaan 5,3 hehtaaria. Vuonna 2020 kuviolla tehtiin harvennus, jolla tähdättiin eri-ikäisrakenteisuuteen.

Metsänomistajan tavoitteena on säilyttää metsä peitteisenä koko ajan. Metsänomistaja: ”Hakkuutapa oli sama kuin isommalla palstalla (eli tehtiin poimintahakkuita tähdäten eri-ikäisrakenteisuuteen). Tässä kohteessa maapohja hieman kuivempi, kuitenkin tuore.  Puuston ikä metsään.fi-palvelun mukaan 70-80 vuotta. Mäntyä eniten. Koivu, kuusi ja haapa ehkä n. 5 %. Hakkuun yhteydessä käskin säästää ne muutamat kuuset ja haavat.”

Kuva 1. Vaalan Sarkala

Mittaustiedot ennen hakkuuta

Hakkuu

Yhteensä hakattiin 325 kiintokuutiota.

Hakkuutulo oli yhteensä  7150 e, ilman alvia.

Hakkuukertymä tavaralajeittain:

Metsänomistajan tyytyväisyys lopputulokseen

Tavoite saavutettiin: Metsillä on paremmin tilaa kasvaa. Tekopökkelöitä tehtiin liian vähän, vaikka metsänomistaja motomiehelle painottikin, että saa tehdä enemmän. Myös ajourat olivat metsänomistajan mielestä turhan leveät.

Kuva 2. Vaalan Sarkala