Oppimateriaali

PERUSTEET:
SYVENTÄVÄT OSIOT:
ESIMERKKIKOHTEITA:

2. Turvemaavaltainen metsä, Pirkanmaa

Vesilahdessa sijaitsevalla Kuusiston tilalla on juuri tehty jatkuvan kasvatuksen hakkuu. Tila on kooltaan 5,5 hehtaaria ja siitä suurin osa on turvemaata.

Puustoltaan metsikkö on kuusivaltainen. Koivuja on seassa runsaasti ja paikoittain valtapuuna. Paikoin esiintyy myös mäntyä. Turvemaalla alikasvosta on hyvin. Kivennäismaan puolella alikasvosta on niukasti, lähinnä aukkokohdissa jonkin verran taimia. Metsä halutaan pitää jatkuvan kasvatuksen kohteena.

Metsänomistaja suoritti hakkuun itse moottorisahalla ja myi puut hankintakaupalla.

Hakkuu tehtiin kolmella metsäkuviolla:

Kuvio 1. 3,3 hehtaaria. Mustikkaturvekangas. Puusto isokokoista ja kuusivaltaista, koivuja seassa runsaasti, paikoitellen muutamia mäntyjä. Taimiainesta esiintyy kauttaaltaan kuviolla, ajourilla heikommin tai ei ollenkaan.

Kuvio 1 hakkuun jälkeen. Kuva: Risto Sulkava

Kuvio 2. 1,8 hehtaaria. Mustikkatyyppi. Puustoltaan hyvin vaihtelevaa. Paikoin mänty- ja paikoin kuusivaltainen. Koivua esiintyy sekapuuna. Kuvion alaosa on turvekangasta ja yläpuoli kivennäismaata. Turvekankaalla taimiainesta esiintyy jonkin verran, mutta kivennäismaalla hyvin niukasti. Muutamissa aukkokohdissa ja paikoissa, joissa maa on päässyt rikkoutumaan mm. ajourilla on paljon sirkkataimia. Alikasvos esiintyy ryppäinä. Paikoin kuviolle on jätetty todella järeitä puuyksilöitä.

Kuvio 2 hakkuun jälkeen. Kuva: Risto Sulkava

Kuvio 3. 0,3 hehtaaria. Mustikkaturvekangas. Kuviolla päätettiin tehdä pienaukkohakkuu, koska kohdassa oli kirjanpainajahavaintoja ja niiden leviäminen haluttiin estää. Maa on kivistä. Kuvion pohjoisosa on koivuvaltainen ja kuusta sekapuuna. Eteläpuolella puolestaan kuusivaltainen ja koivua sekapuuna. Yksittäisiä mäntyjä esiintyy siellä täällä. Koivuvaltaisella osalla kuviota esiintyi paremmin taimiainesta. Kaikkiaan alikasvos oli kuitenkin vähäistä.

Kuvio 3 hakkuun jälkeen. Kuva: Risto Sulkava

Miten onnistui?

Metsänomistaja on tyytyväinen lopputulokseen. Metsästä hakattiin noin 100 m3/v neljän vuoden aikana. Enimmäkseen kuusta, mutta myös vähän koivua (noin 40 m3). Hakkuiden jälkeen ei ole hetkeen tarvetta tehdä mitään, mutta aikomus on jatkaa jatkuvaa kasvatusta. Mahdollisesti tehdään pienimuotoista ylispuiden poistoa ja polttopuiden tekoa.