Läromedel

Risker för skogsskador

Hur skiljer sig skaderiskerna vid kontinuitetsskogsbruk och trakthyggesbruk?

Skaderiskerna är överlag mindre i skogar som omfattas av kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk. Det har också konstaterats av träddödligheten är mindre vid kontinuitetsskogsbruk än i jämngammal skog.

När det gäller abiotiska skador uppkommer vindskador särskilt i utkanten av kalhyggen. Vind- och snöskador uppträder ofta genast efter gallringen vid såväl kontinuitetsskogsbruk som trakthyggesbruk. Riskerna för vindskador är mindre vid kontinuitetsskogsbruk. Vindskador kan fortfarande minskas genom att fästa uppmärksamhet vid att skogen inte utglesas för mycket på en gång på områden som är utsatta för vind.

När det gäller skogssjukdomar är det skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid risken för rotticka. Rotticka kan bli ett betydande problem i skogar om omfattas av kontinuitetsskogsbruk, vilket redan nu är fallet på många ställen i granskogar med jämn åldersstruktur. Avverkning sommartid ökar spridningen av rotticka med alla skogsbehandlingssätt och därför är stubbehandling nödvändig vid avverkning under den varma årstiden. Det är säkrast att förlägga avverkning i granskogar till vintern och särskild uppmärksamhet måste också fästas vid att undvika drivningsskador. Om rotticka redan förekommer på objektet, är det skäl att avlägsna alla granar där granens rotticka förekommer och alla tallar där tallens rotticka förekommer på ett tillräckligt stort område. Öppningen kan förnyas med lövträd.

När det gäller risken för barrträdspest har det inte konstaterats någon skillnad mellan kontinuitetsskogsbruk och trakthyggesbruk.

Av skadeinsekterna är den åttatandade barkborren eller granbarkborren viktigast. Risken för barkborre är mindre vid kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk. Risken för barkborreskador ökas av vindfällen och ökad temperatursumma. Särskilt mogna granbestånd som blottats i kanten av kalhyggen lider ofta av torrhet och är utsatta för barkborreangrepp.

Älgskadorna kan vara mindre vid kontinuitetsskogsbruk än trakthyggesbruk.