Kolme syytä
muutokseen

Katso lisää

Korkea tuottavuus

Jatkuvassa kasvatuksessa puustoon sitoutuu vähemmän pääomaa ja sen tuotto on korkeampi kuin jaksollisessa kasvatuksessa. Puiden arvokasvu sekä tuotos on korkea ja metsän hoitokustannukset luontaisen uudistamisen ja eri-ikäisrakenteisuuden ansiosta alhaiset.

Eri-ikäisrakenteinen sekapuustoinen metsä on tasaikäistä yksilajista metsää vastustuskykyisempi tuulta ja tuhohyönteisiä vastaan. Monilajisuus vähentää myös lahottajasienten taloudellista riskiä.

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden heikkeneminen vaikuttavat kasvuolosuhteisiin ja eliölajien väliseen tasapainoon. Monilajinen metsä puskuroi muutosta ja mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin esim. vaihtamalla kasvatettavaa puulajia. Lisäksi luontaisesti syntyvä puusto on perimältään monipuolista ja kasvupaikkaan sopeutuvaa.

Alikasvoksena varttunut puu on tiheäsyistä ja lujaa. Lisäksi puu on vähäoksaista ja oksat ovat pieniä verrattuna avoimella alalla kehittyneeseen puuhun. Jatkuvan kasvatuksen puu soveltuu korkea-arvoiseen ja monipuoliseen käyttöön.

Luonto- ja ympäristöarvot

Jatkuva kasvatus mahdollistaa metsän säilymisen katkeamattomana hiilinieluna. Myös hiilivarastot säilyvät suurina, koska maanmuokkausta ei tehdä ja puuston määrä säilyy korkeana.

Kasvava puusto ja muokkaamaton maapohja estävät ravinteiden, haitta-aineiden sekä liuenneen orgaanisen ja kiintoaineksen huuhtoutumisen vesistöihin. Jatkuvalla kasvatuksella voidaan myös välttää suometsien tarpeettomat ojitukset.

Rikas eliöstö edellyttää monipuolista puustorakennetta ja muokkaamatonta maaperää. Metsiin pitää jättää lahopuuta ja vanhoja puita. Lisäksi tulee välttää hakkuita lintujen pesimäaikaan.

Kokonaisvaltainen vaikuttavuus

Jokamiehenoikeudesta voi nauttia parhaiten metsässä, joka on säilytetty aitona metsänä. Tällaisessa metsässä kasvaa sieniä ja marjoja monipuolisen puuston lomassa.

Laadukas puusto mahdollistaa korkean jalostusarvon ja hyvän tuoton. Luontomatkailun taloudellinen merkitys on myös huomattava.

Metsässä liikkumisella on tutkittuja positiivisia vaikutuksia ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Se ennaltaehkäisee monien sairauksien puhkeamista.

Jatkuvan kasvatuksen metsät säilyvät aina kulkukelpoisina ja mielenkiintoisina ympäristöinä ja maisemana, jota on mahdollista hyödyntää lukuisilla eri tavoilla.