< Takaisin
usein
kysyttyä

Julkaisuja ja tutkimuksia.

Metsän jatkuvaa kasvatusta käsittelevää kirjallisuutta

Oppi- ja käsikirjat

-Pukkala, T.,Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Metsän jatkuva kasvatus. Joen Forest Program Consulting. Bookwell, Porvoo. 229 s.

-Lähde,E. & Pukkala, T. (toim.) 2013. Alikasvoksesta ylispuuksi. Joen ForestProgram Consulting. Nordprint, Helsinki. 141 s., jossa artikkelit: Lähde, E.& Pukkala, T. Johdatukseksi.; Pukkala, T. Jokametsän kasvumallit laajentavat suunnittelun mahdollisuuksia.; Norokorpi, Y. Luonnonsuojelu jajatkuva kasvatus hyödyttävät sopeutumisessa ilmastonmuutokseen.; Norokorpi, Y.& Lähde, E. Jatkuvaa kasvatusta pohjoisen männiköihin.; Pukkala, T. Metsätalouden hiilitase – pelkkä nollako?; Lähde, E. & Lin, J.Metsänhoidolle vaihtoehtoja – Vessarin koekentän kiertoajan mittainen tutkimus.;Walsh, M & Lehto, E. Jatkuva kasvatus käytäntöön.; Saksa, T. Kuusenuudistuminen erirakenteisessa kuusivaltaisessa metsässä.; Lähde, E. &Pukkala, T. Jatkuva kasvatus vähentää puuntuotannon ja metsän muiden käyttömuotojenristiriitoja.

-Norokorpi, Y.& Pukkala, T. (toim.) 2018. Jatkuvaa kasvatusta jokametsään. Joen Forest Program Consulting. Nordprint, Helsinki. 154 s., jossa artikkelit: Norokorpi,Y. & Pukkala, T. Saatteeksi. Pukkala, T. Jokametsän hakkuuohje.; Sulkava,R. Onko jatkuva kasvatus luontoystävällistä.; Norokorpi, Y. Huononeeko metsänperimä ja vaivaako juurikääpä jatkuvassa kasvatuksessa?; Pekkarinen, V.-M.Metsien rakenteen ja käsittelyn vaikutus riistaeläimiin.; Saarinen, J.Metsänhoidon suuri murros käynnissä.; Pukkala, T. Lehtipuilla parempiinpäiviin.; Wahlström R. Luonnonmukainen metsä ja hyvinvointi.; Norokorpi, Y.Harsintajulkilausuma ja kaksi metsänhoidon paradigmaa.; Norokorpi, Y. &Laiho, O. Professori Erkki Lähde – Rohkea ja voimakastahtoinen visionääri.

-Pukkala, T.,Lähde, E. & Laiho, O. 2012. Continuous cover forestryin Finland - recent research results. Julkaisussa: Continuous Cover Forestry.Managing Forest Ecosystems. Springer Science+Business Media B, ss. 85–128.

-Lähde, E., Laiho,O. & Norokorpi, Y. 2009. Hyvä metsänhoito. Ekometsätalouden liitto. 95 s.

Metsikön puuston rakenne, kehitys ja uudistuminen. Tuhot

-Laiho,O., Pukkala, T. & Lähde, E. 2014. Height increment of understorey Norway spruces under different tree canopies. Forest Ecosystems 1(4):1–8.

-Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2016. Continuous cover management reduces wind damage. Forest Ecology and Management 372:120–127.

-Valkonen,S., Lähde, E., Lappalainen, S., Laiho, O. & Saksa, T. Tree and stand recovery after heavy diameter-limit cutting in Norway spruce stands. Forest Ecology and Management 389: 68–75.

-Pukkala, T.,Lähde, E. & Laiho, O. 2013. Species interactions in the dynamics of even- and uneven-aged boreal forests. Journal of Sustainable Forestry 32: 1–33.

-Zenner,E.K., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Contrasting the temporal dynamics of stand structure in even- and uneven-sized Picea abies dominated stands. Canadian  Journal of Forest Research 41: 289-299.

-Zenner, E.K., Peck, J.E., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Decomposing small-scale structural complexity in even- and uneven-sized Norway spruce-dominated forests in southern Finland. Forestry 85(1): 41–49.

-Lin, C.J., Laiho,O. & Lähde, E. 2011. Norway spruce (Picea abies L.) regeneration and growth of understory trees under single-tree selection silviculture in Finland.EuropeanJournal of Forest Research 131(3): 683–691.

-Lähde,E. 2000. Pohjoisten metsien rakenne ja kehitys. Luonnon tutkija 4/2000:136–140.

-Norokorpi,Y., Lähde, E., Laiho, O. & Saksa, T. 1996. Stand structure, dynamics, and diversity of virgin forests on northern peatlands. ss.73–87. Julkaisussa: Trettin, C. C. ym. (toim.). Northern forestedwetlands. Ecology and management.

-Laiho,O., Lähde, E., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1996. Undergrowth asa regeneration potential on Finnish peatlands. ss. 121–131. Julkaisussa: Trettin, C. C. ym.(toim.). Northern forested wetlands. Ecology and management.

-Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T.1991. The structure of advanced virgin forests in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 6: 527–537.

 

Metsän kasvu ja tuotos

-Pukkala,T., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Using optimization for fitting individual-tree growth models for uneven-aged stands. European Journal of Forest Research 130(5): 829–839.

-Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Variable-density thinning in uneven-aged forest management - a case for Norway spruce in Finland. Forestry 84(5): 557–565.

-Laiho,O., Lähde, E. & Pukkala, T. 2011. Uneven- vs even-aged management in Finnish boreal forests. Forestry 84(5): 547–556.

-Lähde,E., Laiho, O. & Pukkala, T. 2010. Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa. Metlan työraportteja 176. 22 s.

-Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2009. Growth andyield models for uneven-sized forest stands in Finland. Forest Ecology and Management 258: 207–216.

-Saksa,T., Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 2003. Entwicklung und Leistung von Beständen mit vorherschender Fichte nach Niederdurchforstung und Einzelstamm-Auslese. Forst und Holz 58:220-222.

-Lähde,E., Eskelinen, T. & Väänänen, A. 2002. Growth and diversity effects of silvicultural alternatives on an old-growth forest inFinland. Forestry 75(4): 395–400.

-Lähde,E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 2002. Development of Norway spruce dominated stands after single-tree selection and low thinning. Canadian Journal of Forest Research 32: 1577–1584.

-Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T.2002. Zuwachs von Fichte und Birke in gleich undungleich strukturierten Beständen. Forst und Holz 57(15/16): 481–485.

-Lähde,E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 2001. Structure transformation and volume increment in Norway spruce-dominated forests following contrasting silvicultural treatments. Forest Ecology and Management 151:133–138.

-O´Hara, K. L., Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 2001. Leaf area allocation as a quide to stocking control in multi-aged, mixed-conifer forests in southern Finland. Forestry 74(2): 171-185.

-O´Hara,K. L., Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1999. Leaf area and tree increment dynamics on a fertile mixed-conifer site on southern Finland. Annalesdes Sciences Forestieres 56: 237–247.

-Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T.1994. Structure and yield of all-sized and even-sized conifer-dominated stands on fertile sites. Annales des Sciences Forestieres 51: 97–109.

Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1994. Structure and yield of all-sized and even-sized Scotspine-dominated stands. Annalesdes Sciences Forestieres 51: 111–120.

 

Metsänhoito

- Pukkala,T. 2015. Optimizing continuous cover management of boreal forest when timber prices and tree growth are stochastic. Forest Ecosystems 2(6): 1-13.

Pukkala, T. 2015. Plenterwald, Dauerwald, or clearcut? Forest Policy and Economics

-Pukkala,T., Lähde, E. & Laiho, O. 2015. Which trees should be removed in thinning treatments? Forest Ecosystems 2(1): 1–12.

-Pukkala, T. & von Gadow,K. (toim.). 2012.Continuous Cover Forestry. Second Edition. Managing Forest Ecosystems 23.Springer Science+Business Media B.V.296 s.

-Pukkala, T.,Lähde, E. & Laiho, O. 2014. Optimizing any-aged management of mixed boreal forest under residual basal area constraints.Journal of Forestry Research 23(3): 727–736.

-Pukkala, T. 2014. Does biofuel harvesting and continuous cover management increase carbon sequestration?Forest Policy and Economics 43: 41-50.

-Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2014. Stand management optimization – the role of simplifications. Forest Ecosystems1(3): 1–11.

-Tahvonen, O., Pukkala, T., Laiho, O., Lähde, E. &Niinimäki, S. 2010. Optimal management of uneven-aged Norwayspruce stands. Forest Ecology and Management.260. 106–115.

-Lähde,E. 2012. Uutta tietoa vaihtoehtoisesta metsänhoidosta. Luonnon Tutkija 116(3):69–76.

-Pukkala,T., Lähde, E. & Laiho, O. 2010. Optimizing the structure and management of uneven-sized stands of Finland. Forestry 83(2):129–142.

-Lähde,E., Laiho, O. & Lin, C.J. 2010. Silvicultural alternatives in an uneven-sized forest dominated by Picea abies. Journal of  Forest Research 15:14–20.

-Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 1999. Diversity-orientedsilviculture in the Boreal zone of Europe. Forest Ecology and Management118: 223–243.

-Lähde, E.(toim.). 1999. Luontaisesti syntyneiden sekametsien kehitys ja metsänhoito. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 719, 72 s., jossa artikkelit: Laiho, O.,Lähde, E., Norokorpi, Y. & Saksa, T. Metsän rakenne ja kehitys.; Lähde, E.,Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. Uudistuminen ja kasvatus.; Saksa, T.,Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. Kasvu ja tuotos.;Lähde, E., Laiho, O.& Norokorpi, Y. Hoitomenetelmät.

-Lähde, E., Laiho,O. & Norokorpi, Y. 1999. Ekometsänhoidon perusteet ja mallit. Metsäntutkimuslaitoksentiedonantoja 736. 61 s.

 

Luonnon monimuotoisuus, hiilivarastot ja monikäyttö

Savilaakso, S., Johansson, A., Häkkilä, M. et al. 2021. What are the effects of even-aged and uneven-aged forest management on boreal forest biodiversity in Fennoscandia and European Russia? A systematic review. Environ Evid 10, 1 (2021). https://doi.org/10.1186/s13750-020-00215-7

-Assmuth, A. 2021. Economics of carbon storage in heterogeneous forests. (väitöskirja)

-Pukkala,T., Sulkava, R., Jaakkola, L. & Lähde, E. 2012. Relationships between economic profitability and habitat quality of Siberian jay in uneven-aged Norway spruce forest. Forest Ecology and Management 276: 224–230.

-Pukkala,T., Lähde, E., Laiho, O., Salo, K. & Hotanen, J-P. 2011. A multifunctional comparison of even-aged and uneven-aged forest management in a boreal region. Canadian  Journal of ForestResearch 41: 851–862.

-Lähde, E., Laiho,O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1999. Stand structure as a basis of diversity index. Forest Ecology and Management 115: 213–220.

-Norokorpi,Y., Lähde, E., Laiho, O. & Saksa, T. 1995. Principles for assessing biodiversity indices in the Boreal forest zone. BiodiversityConservation 95–103.

-Lähde, E. 1993. Diversity of forests as a globalgoal. Scandinavian Forest Economics 34: 105–109.

Jatkuvan kasvatuksen edut

Laiho, O., Lähde, E. & Pukkala, T. 2011. Uneven- vs even-aged management in Finnish boreal forests. Forestry 84(5): 547–556.

Lähde, E., Laiho, O. & Pukkala, T. 2010. Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa. Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja 176. 22 s.

Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1994 a. Structure and yield of all-sized and even-sized conifer-dominated stands on fertile sites. Annales des Sciences Forestieres 51: 97–109.

Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1994b. Structure and yield of all-sized and even-sized Scots pine-dominated stands. Annales des Sciences Forestieres 51: 111–120.